دکتر علیرضا تجری

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علایق پژوهشی:

معماری کامپیوتر

طراحی سیستم های مطمئن

شبکه های بر روی تراشه

شرح مختصر:

علیرضا تجری دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سپری کرده و در سال‌های 1387، 1389 و 1396 از این دوره‌ها فارغ‌التحصیل شده است. او از سال 1397 به عضویت هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود در‌ آمده است.

تماس با دکتر تجری:

e-mail پست الکترونیکی : tajary@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3250

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود