دکتر محسن رضوانی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری مهندسی و علوم کامپیوتر، شبکه و امنیت از دانشگاه UNSW Australia

علایق پژوهشی:

امنیت شبکه و داده

شبکه های کامپیوتری

تحلیل داده

شرح مختصر:

دکتر محسن رضوانی مدرک دکتری خود را از دانشگاه UNSW استرالیا در گرایش شبکه و امنیت در سال 1394 دریافت نموده اند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در گرایش مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف، و مدرک کارشناسی خود را در همین گرایش از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نموده اند. دکتر رضوانی پس از اخذ مدرک دکتری به مدت یک سال دوره Postdoc را در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه UNSW استرالیا گذرانده و پس از آن در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار شده اند. در حال حاضر ایشان رئیس مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود و همچنین مدیر آزمایشگاه امنیت داده و شبکه در دانشکده مهندسی کامپیوتر است.

تماس با دکتر رضوانی:

 e-mail پست الکترونیکی : mrezvani@shahroodut.ac.ir

 32392205 تلفن داخلی : 3252

 تلفن مرکز تخصصی آپا : 3230366

  فایل رزومه

 Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود

  صفحه شخصی