دکتر حسین مرشدلو

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری نرم افزار، رایانش نرم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علایق پژوهشی:

نرم افزار

رایانش نرم

شرح مختصر:

در حال حاضر اینجانب عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود می باشم. زمینه پژوهشی اینجانب در دوره دکتری ارائه رویکردهایی جهت کاهش آثار نقض تعهدات سطح سرویس در محیطهای محاسبات ابر بوده است.
در دوره کارشناسی ارشد (گرایش نرم افزار) نیز در زمینه داده کاوی هوشمند با بهره گیری از قابلیتهای عاملها فعالیت نموده ام. قبل از آن نیز در دوره کارشناسی (نرم افزار)، پروژه خود را در زمینه یادگیری تقویتی عاملها در محیطهای چند عامله به انجام رسانده ام.

تماس با دکتر مرشدلو:

e-mail پست الکترونیکی : morshedlou@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3452

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود