دکتر فاطمه جعفری نژاد

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری هوش مصنوعی، از دانشگاه صنعتی شاهرود

علایق پژوهشی:

شبکه های پتری

پردازش متن

شرح مختصر:

کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، 1389 - کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، 1391 - دکترا: دانشگاه صنعتی شاهرود، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، 1395

تماس با دکتر جعفری نژاد:

e-mail پست الکترونیکی : jafarinejad@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3454

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود