کارکنان
ایجاد: 28 فروردین 1399      ویرایش: 28 فروردین 1399

 

  • womenShape  معصومه نظریه 

    Computer.png  کارشناس آزمایشگاه 

     تلفن داخلی: 3261 

menShape محمد مهدی جلالی 

Computer.png  کارشناس امور پژوهشی و کمیته منتخب 

 تلفن داخلی: 3441 

menShape علیرضا کریمی 

Computer.png  کارشناس آزمایشگاه 

 خط تلفن مستقیم: 32300251-023 

 تلفن داخلی: 3247 

womenShape نفیسه قزوینی 

Computer.png  کارشناس آموزش (کارشناسی) 

خط تلفن مستقیم: 32300361-023 

 تلفن داخلی: 3240 

womenShape  نرجس سرایی 

 Computer.png  کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی) 

 تلفن داخلی: 3260