تماس با ما
ایجاد: 28 فروردین 1399      ویرایش: 28 فروردین 1399

   location.png     آدرس: شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود

  telephone.png   
 شماره تماس: 
32300251-023

  postcode.png  
کد پستی: 
۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱

  post.png  
صندوق پستی: ۳۱۶

   e-mail   
پست الکترونیک:computer@shahroodut.ac.ir

  images (1).png   کانال تلگرام