تماس با ما
ایجاد: 10 اسفند 1397      ویرایش: 10 اسفند 1397
  • _____________________________________________________________

womenShape  نرجس سرایی 

 Computer.png  کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی) 

   تلفن تماس: 32300240-023 

 تلفن داخلی: 3260 

_____________________________________________________________

womenShape نفیسه قزوینی 

Computer.png  کارشناس آموزش (کارشناسی) 

 تلفن تماس: 32300361-023 

 تلفن داخلی: 3240 

_____________________________________________________________

menShape علیرضا کریمی 

Computer.png  کارشناس آزمایشگاه 

 تلفن تماس: 32300251-023 

 تلفن داخلی: 3247 

_____________________________________________________________

menShape محمد مهدی جلالی 

Computer.png  کارشناس امور پژوهشی و کمیته منتخب 

 تلفن تماس: 32300240-023 

 تلفن داخلی: 3441 

_____________________________________________________________

womenShape  معصومه نظریه 

Computer.png  کارشناس آزمایشگاه 

  تلفن تماس: 32300240-023 

 تلفن داخلی: 3261 

_____________________________________________________________