دفترچه تلفن
ایجاد: 9 اسفند 1397      ویرایش: 9 اسفند 1397

شماره تلفن های مستقیم و داخلی اساتید دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود

  شماره تلفن پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود : 32300240-023

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن داخلی

خط مستقیم

دکتر مرضیه رحیمی

3455

-

دکتر حمید حسن پور

3253

-

دکتر محسن بیگلری

3453

-

دکتر مرتضی زاهدی

3246

-

دکتر منصور فاتح

3249

-

دکتر مریم خدابخش

3245

-

دکتر هدی مشایخی

3256

-

مهندس علی بازقندی

-

-

دکتر علیرضا تجری

3250

-

دکتر اسماعیل طحانیان

3251

-

دکتر فاطمه جعفری نژاد

3454

-

دکتر محسن رضوانی

3252

-

مهندس محسن فرهادی

3255

-

دکتر حسین مرشدلو

3452

-

مهندس علیرضا کریمی

3247

32300251

آزمایشگاه دکتر حسن پور

3442

-

معصومه نظریه

3261

مرکز تخصصی آپا

-

32300366

دفتر ریاست

3247

-

مدیرگروه

3249

-

آبدارخانه

3248

-

نفیسه قزوینی (آموزش کارشناسی)

3240

32300361

نرجس سرایی (آموزش تحصیلات تکمیلی)

3260

-

محمد مهدی جلالی

3441