گروه های آموزشی
ایجاد: 9 اسفند 1397      ویرایش: 9 اسفند 1397
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی(تحصیلات تکمیلی)
عنوان مقطع
هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
هوش مصنوعی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر- نرم افزار
عنوان مقطع
مهندسی نرم افزار کارشناسی
مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
عنوان مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسیمهندسی کامپیوتر-سخت افزار
عنوان مقطع
مهندسی سخت افزار کارشناسی