دانشجویان دکتری
ایجاد: 21 بهمن 1397      ویرایش: 21 بهمن 1397
نام و نام خانوادگی سال ورود گرایش استاد راهنما
سيدرضا جوادزاده 1396 هوش مصنوعی مرتضي زاهدی

سيدمحمدحسين بحرالعلومی

1396 هوش مصنوعی مرتضي زاهدی
مريم سادات هاشمی پور 1397 هوش مصنوعی مرتضي زاهدی
سميرا حورعلی 1395 هوش مصنوعی مرتضي زاهدی
زينب سادات تهجدی 1391 هوش مصنوعی حسين مروی
محمدمهدی نعمت الهی 1391 هوش مصنوعی اميدرضا معروضی
مهدی قربعلی پور درو 1391 هوش مصنوعی اميدرضا معروضی
زهرا اميری 1396 هوش مصنوعی حميد حسن پور
زهرا مرتضايی 1396 هوش مصنوعی حميد حسن پور
حبيب الله اق اتابای 1398 هوش مصنوعی حميد حسن پور
هادی روشن 1398 هوش مصنوعی حميد حسن پور
محسن حاجی قربانی 1397 هوش مصنوعی هدي مشايخی
بهاره جاويد 1397 هوش مصنوعی هدي مشايخی
رضا رحيميان 1397 هوش مصنوعی هدي مشايخی
احسان ملازاده اول 1396 هوش مصنوعی هدي مشايخی