کارمندان دانشکده
ایجاد: 21 بهمن 1397      ویرایش: 21 بهمن 1397
معصومه نظریه
پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: داخلی 3261
نرجس سرایی
پست سازمانی: کارشناس آموزش (ارشد-دکتری)
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: داخلی 3260
محمد مهدی جلالی
پست سازمانی: کارشناس امور پژوهشی و کمیته منتخب
تلفن: 023-32300240
پست الکترونیک: داخلی 3441
علیرضا کریمی
پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 023-32300251
پست الکترونیک: داخلی 3247
نفیسه قزوینی
پست سازمانی: کارشناس آموزش (کارشناسی)
تلفن: 023-32300361
پست الکترونیک: داخلی 3240